این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 نویسندگان عزیز خواهشمند است ضمن رعایت نکات مندرج در شیوه نامه پوستر مقاله خود را مطابق با فرمت چاپ کرده و در روز ارائه پوستر همراه خود بیاورید.