صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه: شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک-
طبقه سوم - دفتر انجمن ژئومکانیک نفت ایران

شماره تماس: 32393450-023  09102022530
دورنگار: 32393450-023
پست الکترونیک: irpg.association@gmail.com 
کدپستی:3619995161