این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: offersتاييديه : تشخيص عامل غير انساني