این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Contact Us
.: Contact Us

Address: School of Mining,Petroleum & Geophysics Engineering ,Shahrood University of Technology,Shahrood,Iran 

Tel & Fax: +98 23 32393450

Email:irpg.association@gmail.com