این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Important Dates
.: Important Dates

 
  • Abstract Submission Deadline: 2 Oct. 2018
  • Abstract Acceptance Notification: 12 Oct. 2018
  • Full Paper Submission Deadline: 21 Nov. 2018
  • Full Paper Review Notfication: 1 Dec. 2018