این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: 1397/07/20

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1397/07/30

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: 1397/09/17

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 1397/09/30